Artikel 1: Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico.
1.2Bij blessures,(chronische) aandoeningen, zwangerschap of twijfel aan de gezondheid van deelnemer, wordt deelnemer geadviseerd een huisarts of (medisch) specialist te raadplegen. Ook hierbij geldt dat deelname aan lessen altijd voor eigen risico is
1.3Vita-Lin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg enig ongeval of letsel van de deelnemer ontstaan op welke wijze dan ook.
1.4Deelnemer kan Vita-Lin, of in opdracht van Vita-Lin handelende personen, niet aansprakelijkstellen voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemer
1.5Schade die door deelnemer, al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik, wordt toegebracht aan eigendommen of het pand van Vita-Lin dient te worden vergoed
Artikel 2: Lidmaatschap, feestdagen, vakantie, vervallen lessen
2.1Deelnemer sluit een maandelijks abonnement af of koopt een strippenkaart waarmee hij/zij kan deelnemen aan de lessen
2.2Deelnemer houdt zich aan het gekozen abonnement en er kunnen geen lessen opgespaard worden, met uitzondering van het gestelde in 2.5, 2.6 en 2.7
2.3Een abonnement of strippenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar
2.4Indien deelnemer, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld
2.5Op feestdagen is Vita-Lin gesloten. Lessen die om deze reden vervallen, kunnen binnen 4 weken worden ingehaald
2.6In de schoolvakanties van de regio Noord kan er een aangepast lesrooster gelden. Dit rooster zal tijdig worden gecommuniceerd op de website en in de agenda. Lessen die hierdoor gemist worden, kunnen tot vier weken voor en tot vier weken na de schoolvakantie worden ingehaald
2.7Indien er door bijzondere omstandigheden een les komt te vervallen, dan kan deelnemer deze binnen vier weken inhalen
Artikel 3: Inschrijven en uitschrijven lessen
3.1Deelnemer schrijft zich, via de agenda op de website www.vita-lin.nl, in voor de lessen. In het geval van het niet kunnen benaderen van de website of de agenda, geeft deelnemer aan vitalinstudio@gmail.com door aan welke lessen hij/zij wenst deel te nemen
3.2Indien een deelnemer verhinderd is voor een ingeschreven les, schrijft deelnemer zichzelf uit in de agenda op de website. Indien deelnemer daartoe geen mogelijkheden heeft, annuleert deelnemer de les via e-mail. Indien een les niet geannuleerd is één uur vóór aanvang van een les, vervalt het recht op het inhalen van deze les of restitutie op de strippenkaart
3.3Lessen beginnen op het tijdstip welke in de agenda staat. Indien een deelnemer op dat tijdstip niet aanwezig is op de lesmat, kan deelnemer die les niet volgen en is die les uitgesloten van inhalen of restitutie van een strip
Artikel 4: Contributie
4.1Door het invullen van het inschrijfformulier machtigt deelnemer Vita-Lin tot het maandelijks afschrijven van het abonnementsgeld. Deze machtiging geldt tot wederopzegging
4.2Door het invullen van het inschrijfformulier kan deelnemer Vita-Lin tevens machtigen tot het afschrijven van een strippenkaart. Deelnemer kan deze eveneens zelf overboeken of contant voldoen in de studio
4.3Afschrijvingen vinden plaats op of rond de eerste dag van de maand. Deelnemer draagt er zorg voor dat deze afschrijving kan plaatsvinden
4.4Indien de afschrijving, om welke reden dan ook, niet heeft plaatsgevonden, voert Vita-Lin de incasso opnieuw uit met vermeerdering van administratiekosten a € 2,50
4.5Indien deelnemer de incasso zelf terug boekt, zonder overleg met en toestemming van Vita-Lin, voert Vita-Lin de incasso opnieuw uit met vermeerdering van administratie- en boetekosten a € 5 per incasso
Artikel 5: Wijzigingen en opzeggingen abonnementen
5.1Een abonnementstype kan gewijzigd worden door het sturen van een e-mail naar vitalinstudio@gmail.com. Binnen 72 uren, met uitzondering van een vakantieperiode, ontvangt deelnemer daarop een reactie
5.2Een abonnement kan stop gezet worden door het sturen van een e-mail naar vitalinstudio@gmail.com. Binnen 72 uren, met uitzondering van een vakantieperiode, ontvangt deelnemer daarop een reactie
5.3Wijzigingen en opzeggingen worden ingevoerd op de dag van doorgeven plus de daaropvolgende kalendermaand. Dit houdt in dat er na een wijziging of stopzetting van een abonnement, altijd nog één automatische incasso plaatsvindt. Deelnemer ontvangt altijd een bevestiging van de wijziging of stopzetting.
5.4Een abonnement kan alleen door deelnemer worden stop gezet indien aan alle betalingsverplichtingen is voldaan
5.5Vita-Lin behoudt zich het recht voor een deelnemer te weigeren in een les indien er sprake is van een betalingsachterstand. Dit ontslaat deelnemer niet van de verplichting om te voldoen aan de betalingsverplichtingen
Artikel 6: Wijzigingen lesrooster en tarieven
6.1Vita-Lin behoudt zich het recht voor het lesrooster te wijzigen met inachtneming van een termijn van vier weken, na het bekendmaken van de wijziging, voordat de wijziging definitief ingevoerd wordt
6.2Vita-Lin behoudt zich het recht voor tarieven aan te passen waarbij voor abonnementen geldt dat deze voor reeds lopende abonnementen in gaat twee maanden na de aanpassing van de tarieven op de website. Een tariefwijziging zal ook aangekondigd worden in de studio
Artikel 7: Overig
7.1In verband met de hygiëne is het verplicht gebruik te maken van eigen matten voor de lessen. Voor proeflessen is er een lesmat beschikbaar
7.2Vita-Lin behoudt zich het recht voor een deelnemer te weigeren indien deze zich niet houdt aan de algemeen geldende fatsoensnormen, overlast veroorzaakt voor andere deelnemers of de veiligheid van de les in gevaar brengt. Vita-Lin is niet verplicht tot opgave van redenen hieromtrent
Artikel 8: Privacy
8.1Vita-Lin verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot de deelnemer te herleiden zijn
8.2Bij het starten van het volgen van lessen bij Vita-Lin worden gegevens van het inschrijfformulier verwerkt. Dit omvat de naam, adres, geslacht, woonplaats,geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en bijzonderheden qua gezondheid (indien van toepassing) van de deelnemer
8.3Via bezoek aan de website of facebook worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Als er via de de website of facebook een vraag gesteld wordt aan Vita-Lin of als er een proefles aangevraagd wordt, worden de naam en emailadres van de deelnemer verwerkt
8.4De gegevens die aangeleverd worden via het inschrijfformulier, gebruik van de website, facebook of e-mail zijn alleen door de eigenaar/docent van Vita-Lin toegankelijk en inzichtelijk
8.5Vita-Lin verzamelt geen informatie over bezoeken aan de website www.vita-lin.nl. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies
8.6De verzamelde gegevens, en met name naam, emailadres worden door Vita-Lin via een mailingslijst gebruikt om deelnemers op de hoogte te stellen van activiteiten van de studio, wijzigingen aan te kondigen, facturen te sturen, te communiceren over ruilen van (inhaal)lessen. Dit laatste wordt ook gedaan via de verstrekte telefoonnummers met sms en Whatsapp
8.7De termijn dat Vita-Lin gegevens bewaart, is afhankelijk van een aantal criteria. Ze worden bewaard voor zolang deelnemer lessen volgt bij Vita-Lin en daarnaast rekening houdende met de wettelijke bewaartermijnen van acht jaar voor persoonsgegevens, personalia, adres en e-mailverkeer
8.8Vita-Lin verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de (financiële) administratie
8.9Deelnemer is niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken aan Vita-Lin. Deelnemer begrijpt dat als er deelgenomen wordt aan de lessen, Vita-Lin wel een aantal minimale gegevens nodig heeft om in contact met deelnemer te zijn
8.10Deelnemer heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens. Een email met de wens tot inzage, correctie of verwijdering is genoeg om hiervan gebruik te maken
8.11Bij een klacht over de verwerking van de persoonlijke gegevens bij Vita-Lin, neemt deelnemer contact op met Vita-Lin. Wanneer Vita-Lin en deelnemer er samen niet uitkomen, kan deelnemer besluiten een klacht in te dienen bij de officiële privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving. Het postadres van de Autoriteit Persoonsgegevens is: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG. De Autoriteit Persoonsgegevens is telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0900 – 2001 201
In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Vita-Lin
Versie 17 oktober 2019 geldend voor alle overeenkomsten